Girişimci Sözleşmesi

 • 1. Girişimciler, girişimini yatırım almak amacıyla yatırımcılara sunarken talep edilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirmelidir. Girişimci, her türlü aldatıcı, yanıltıcı, hileli bilgi ve belgelerden ötürü oluşabilecek tüm zararlardan müteselsilen sorumludur.
 • 2. Yatırıma sunulan hisse oranı bu süreçte platform dışında herhangi bir 3. kişiye/kişilere devredilemez veya üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.
 • 3. Girişimciler, girişim üzerinde söz konusu olabilecek her türlü fikri mülkiyet hakkı, yazılım kodu, marka, patent, tasarım, alan adı gibi hakların kendilerine ait olduğunu, bu türden herhangi bir hakka ilişkin hiçbir şekilde bir ihtilaf ya da ihtilaf çıkması muhtemel bir durum olmadığını ve girişim üzerinde fikri mülkiyet hakları dışında da hukuka aykırı herhangi bir durum olmadığını beyan ve taahhüt ederler.
 • 4. Girişimcilerin, girişimlerine talep ettikleri yatırım bedelinin tamamının gelmemesi durumunda gelen yatırım bedeli üzerinden hisse oranlaması yapılarak yatırım turu devam eder ve buna göre taraflarca anlaşılması halinde yatırım ortaklığı sözleşmesi akdedililir.
 • 5. Girişimciler, girişimlerini yatırıma sunduktan sonra 32 günden önce sistemden kaldıramaz, yatırım turu iptal edilemez. Sistemden kaldırılma talebi bu süre sonunda yapılacak ve girişim listelenmeye devam edecek, yalnızca yatırım alma işlemleri kapatılacaktır. İptal halinde, girişimcilerin paketler için ödedikleri ücret/ler iade edilmez.
 • 6. Başarılı yatırım turları neticesinde Umody ile Girişimci/ler arasında Umody'nin belirlediği koşullar ile sözleşme akdedilecektir.
 • 7. Girişimciler, aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin tespiti halinde 75.000 Amerikan Doları cezai bedeli nakden ve defaten Umody'e ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder;
 • 7.1 Girişimcilerin, Umody'nin onayı olmaksızın yatırıma sunduğu hisse oranını üçüncü kişilerle şirket kuruluşuna, ortaklığa, pay devrine veya farklı şekillerde 3. kişilere devretmesine yönelik işlemler gerçekleştirdiğinin tespiti,
 • 7.2 Girişimcilerin sözleşme kapsamında yatırıma sunduğu hisse bedeli oranında üçüncü kişiler lehine ayni hak kurulması.
 • 8. Girişimciler işbu Sözleşmede belirlenen şekilde taahhüt ettikleri ortaklık durumunu tesis etmeyi ve hiçbir şekilde Umody'nin onayı olmadan işbu sözleşmeye aykırı davranmamayı aksi halde oluşacak her türlü zarardan müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.
 • 9. Girişimciler, yatırımcılarına girişimin mevcut durumu ile ilgili belirli periyotlarda bilgilendirme yapmakla yükümlüdürler.
 • 10. Umody, listelenen girişimler hakkında herhangi bir fikri mülkiyet koruması sağlamamaktadır. Fikri mülkiyet haklarının korunması hususunda Umody'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 11. Umody, işbu sözleşmede belirtilen hususlarda taraflara bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir.
 • 12. Bu sözleşmeden kaynaklı hukuki ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.